CENÍK – AUTOPŮJČOVNA CITY-CAR a.s.

 

CENÍK – AUTOPŮJČOVNA CITY-CAR a.s.

model1 den2-30 dnůměsíckauce*zdarma
C1 600,- 500 5 000,- 200 km
C3, C3P, DS3, C-Elys 700,- 600,- 15 000,- 10 000,- 200 km
C-Cac, C4P, C4, DS4, V40 900,- 750,- 18 000,- 10 000,- 200 km
Berlingo 900,- 750,- 18 000,- 10 000,- 200 km
C5, DS5 1200,- 1000,- 22 000,- 15 000,- 200 km
Jumper 1200,- 1000,- 30 000,- 20 000,- 200 km
Spacetourer 1500,- 1300,- 30 000,- 30 000,- 200 km
           

 

Střešní nosič 100,-
Střešní box 100,-
Nosič kol 100,-
Nosič lyží 100,-
Sněhové řetězy 50,-
Dětská sedačka 100,-

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

* Kauce nemusí být požadována od stálých zákazníků.

Kilometry nad denní limit 2 Kč.

* Požadujeme platbu předem platební kartou

 

PRO AKTUÁLNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČOVÁNÍ SE INFORMUJTE NA TEL.: 777 737 004

 

Platí od 01.04.2017


Podmínky zapůjčení vozu

Rezervace

Přistavení typu a výbavy vozidla včetně doplňkových služeb bude provedeno na základě potvrzené rezervace pronajímatelem.

V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli srovnatelné vozidlo.

Potřebné doklady

platný identifikační doklad (OP, pas), plus řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR

U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního rejstříku.

Minimální doba pronájmu

Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den.

Dobu pronájmu lze po dohodě prodloužit. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy , je nájemce v případě , že překročí dohodnutou lhůtu půjčení povinen platit nájemné v základní sazbě plus pokuta 5 000 Kč bez DPH.

V případě poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce se neúčtuje nájemné po dobu opravy.

Minimální věk

Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.

Kauce

Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem autopůjčovny.

Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem ( např. doplatek ceny nájmu)a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.

Pronájem zahrnuje

  • náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM)
  • údržbu a zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
  • havarijní pojištění

Platba

Přijímáme platbu v hotovosti, či platební kartu

Další řidič

Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči.

Po domluvě je v naší autopůjčovně další řidič bez příplatku.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.

Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Náhrada škody

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky.

Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele.

Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla.

Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla.

Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek.

Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.

Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele.

Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

Místo přistavení vozu

V sídle společnosti CITY-CAR a.s., Rudolfovská 42, České Budějovice ve sjednaném čase.

Místo odstavení vozu

Odevzdání vozidla v sídle společnosti CITY-CAR a.s., Rudolfovská 42, České Budějovice ve sjednaném čase.

Pohonné hmoty

Sazby nezahrnují pohonné hmoty.Vozidla se předávají s plnou nádrží a s plnou nádrží se rovněž odevzdávají.

Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle aktuální ceny PHM Shell České Budějovice, plus 150 KČ bez Dph jako manipulační poplatek.

Čistota vozidla

Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic, aludisků) a současně interiér ( palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. V tomto případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši 350,- Kč.

Ve vozidle je přísný zákaz kouření, v případě pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.

Smluvní pokuty

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.

Pojištění

Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10% min. však 10 000,- Kč), pojištění čelního skla bez spoluúčasti.

Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

Příslušenství vozidla

Pronajímatel poskytne na vyžádání další příslušenství k vozidlu: viz aktuální ceník.

Ostatní ujednání

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za příp.škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.

Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti).

Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů.

Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení, současně mu bude doúčtována případná poskytnutá sleva.

Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce.

Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 1.500,-Kč za každý den prodlení.